Osnovni pojmovi

GENOCID – Pravna definicija genocida je po prvi put usvojena 1948. godine u vidu konvencije. 9. decembra 1948. godine, Generalna skupština Ujedinjenih Naroda je usvojila rezoluciju broj 260 koja je postala Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, a stupila je na snagu 12. januara 1951. godine nakon što je dovoljan broj država ratifikovao konvenciju u skladu sa članom XIII same konvencije.

Član II sadrži DEFINICIJU GENOCIDA koja glasi:

U smislu ove Konvencije kao genocid se smatra bilo koje od navedenih djela učinjenih u namjeri potpunog ili djelimičnog uništenja jedne nacionalne, etničke, rasne ili vjerske grupe kao takve:

a) ubistvo članova grupe;
b) uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe;
c) namjerno podvrgavanje grupe životnim uslovima koji treba da dovedu do njenog potpunog ili djelimičnog uništenja;
d) mjere uperene na sprječavanje rađanja u okviru grupe;
e) prinudno premještanje djece iz jedne grupe u drugu.

KULTUROCID – Kulturocid je izraz kojim se opisuju aktivnosti koje za posljedicu imaju nestanak ili uklanjanje svih ili određenih elemenata kulture na nekom području (grad, regija, država i sl.).
Izraz predstavlja neologizam, nastao od riječi “kultura” i latinske riječi cedere (“sjeći, ubijati”). Izraz “kulturocid” se tako može koristiti za “kulturnu” komponentu genocida i etničkog čišćenja, odnosno masovno i sistematsko uništavanje kulturnih spomenika, tekstova vezanih uz određenu etničku ili religijsku grupu.

URBICID – Urbicid je zločin koji se ogleda u sistematskom rušenju urbanih odnosno gradskih područja. Tokom rata u Bosni i Hercegovini najkarakterističniji primjeri urbicida su bili:

– Rušenje Sarajeva od strane srpskih snaga.
– Rušenje Mostara, Gornjeg Vakufa i Počitelja od strane hrvatskih snaga.

Urbicid je blisko povezan i sa kulturocidom i spada u djela kršenja ljudskih prava.

PODIJELI TEKST

Comments are closed.